เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อครูชั้น อ.2

ชั้นอนุบาล 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทราภรณ์ พันธุ์รอด
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 2/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันยารัตน์  บัวผัน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 2/3
ชื่อ-นามสกุล : นางอมราภรณ์  คงมีชนม์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 2/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ คุณชื่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 2/5
ชื่อ-นามสกุล : นางประจิณ  เหลือน้อย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 2/6
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรพร ภักดี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 2 MEP
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณิกา สุขเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
^