เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

พัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560

สายชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จัดทำโครงการพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติได้ ในการอบรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญ พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 จำนวน 500 คน เข้ารับการพัฒนา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^