เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาลา
 
1. นางปัญทิพย์  เพียราชโยธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงสุธิดา  สิทธิเขตรกรณ์
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงธนัชชา  เมืองมูล
2. เด็กชายปิติโชค  เรืองเขตพิศ
3. เด็กหญิงอโนชา  สุรมาตย์
 
1. นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
2. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1. เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายธีระพงศ์  กรินทะ
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางพัชรา  วาสนา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ว่องวิการณ์
 
1. นางพัชรา  วาสนา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 1. เด็กชายชุตินันท์  หน่อคง
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  เหลือน้อย
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 1. เด็กชายพันธกานตร์  พูลเพียร
2. เด็กชายรัตนะ  ราชเจริญ
 
1. นางพจนารถ  สิทธิชัย
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิการ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน
3. เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์
4. เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร
 
1. นางกุลนิภา  พันธุ์มาก
2. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี
3. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า
4. เด็กหญิงอภิชญาดา  เข้มแข็ง
5. เด็กหญิงอังคณา  ยังกองแก้ว
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ
2. เด็กหญิงจีรณา  มังกรแก้ว
3. เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
4. เด็กหญิงอภิสรา  ตั้งเชยวิไล
5. เด็กหญิงเมษยา  เชยชม
 
1. นายอรรถนนท์  จำปาหวาย
2. นางสุพรทิพย์   จิตรพีระ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิพิทักษ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุกดวง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดโมลี
4. เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตุหอม
5. เด็กชายศักดิ์ระพี  ประชุณหะ
 
1. นางสุพรทิพย์   จิตรพีระ
2. นายอรรถนนท์  จำปาหวาย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงธีร์จุฒา  ไทยขำ
2. เด็กชายรังสิโชติ  อ.มาทีฆะ
 
1. นางสาวปรินดา  เสลา
2. นางกรวรรณ  แย้มศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  อินทอาสา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ทวีทรัพย์นวกุล
 
1. นางกรวรรณ  แย้มศรี
2. นางสาวปรินดา  เสลา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 1. เด็กชายกิตติธัช  เรืองรอง
2. เด็กชายธรรมนูญ  คงคูเขียว
3. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
4. เด็กชายปวริศ  วินัยพานิช
5. เด็กชายปวเรศ  วินัยพานิช
6. เด็กชายภูภัฎ  พัฒนวรเวคิน
7. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
8. เด็กชายอนุชา  ปิยะศรี
9. เด็กชายอนุภัทร  ขุนทอง
10. เด็กชายอัครวินท์  หู้โลหะ
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 1. เด็กชายนิติธร  วังสีราช
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีชมภู
 
1. นางกนกวรรณ  พัฒโนทัย
2. นายทิวากร  อินเล็ก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1. เด็กชายณัชพล  พรหมนิยม
 
1. นางจินตนา  โชติธนะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสรวง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายณัฐชนน  นาวิก
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาตื
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขานนท์
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1. เด็กชายธนดล  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายธรณินทร์  คันศร
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตลับเงิน
4. เด็กชายปภังกร  วีระสะ
5. เด็กชายปวริศร์  กอบธัญกรณ์
6. เด็กชายภูริภัทร  มาอนันต์
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ปัญญาไข
8. เด็กหญิงวรัมพร  ปานท่าฬ่อ
9. เด็กหญิงศุภิสวรา  จันทร์ทอง
10. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพัชรพรรณ   ปรากริม
2. นางสาวธัญชนก  เมืองจันทร์
3. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เลิศสมพงษ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นนราเดช
3. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
4. เด็กหญิงญาณภา  โพธิพิทักษ์
5. เด็กหญิงดลวรรณ  พุทธซ้อน
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  แว่นแก้ว
7. เด็กหญิงนฤมล  กะระวะสุ
8. เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธแก้ว
9. เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์ปาน
10. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
11. เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
 
1. นางสาวพัชรพรรณ   ปรากริม
2. นางสาวธัญชนก  เมืองจันทร์
3. นางสาวพิชญฎา  จุลพันธุ์
4. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 1. เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม
 
1. นางวัฒนา  ชื่นดอนกลอย
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศรีสด
 
1. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   รัตนอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดีพิจารณ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  อยู่เปรม
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  คลุ่ยทอง
2. เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ
 
1. นางสาวมาลินี  ฉ่ำทอง
2. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์
2. เด็กหญิงศุภากร  บุญจำเนียร
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทิพรังษี
2. นางสาวทุติยาภรณ์  นพรัตน์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรเกิด
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ
 
1. นางสาวหัทยา  วงษ์วิทยา
2. นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
 
34 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดีภา
2. เด็กหญิงกันยรัตน์  มัทรวรัตน์
3. เด็กหญิงพรนภัส  คุ้มเกล็ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิงห์เวียง
2. นายสิงหา  กลิ่นชมภู
 
35 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงลัลนา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลอยชื่น
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  เรืองกสิกรณ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  ทรงวารี
2. นางปรางแก้ว  คำมี
 
รวม 97 59

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^