เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ปฏิทินดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินดำเนินงานของโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1 พ.ย. 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายบริหารและคณะครู
9 พ.ย. 2561 เปิดโรงเรียนธนาคาร ครูปรินดา เสลา
10 พ.ย. 2561 สอบนานาชาติ (วิทย์ คณิต) ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระวิทย์ คณิต
14-15 พ.ย. 2561 ค่ายสิ่งแวดล้อม ป.2 คณะครูสายชั้น ป.2
17 พ.ย. 2561 ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6 คณะครูสายชั้น ป.6
20-21 พ.ย. 2561 กีฬาภายในโรงเรียน ฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
22 พ.ย. 2561 วันลอยกระทง คณะครู
29 พ.ย. 2561 สอบธรรมศึกษา  ฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระสังคมศึกษา
5 ธ.ค. 2561 วันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายบริหารและคณะครู

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^