เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ประวัติ

ประวัติ
               โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยการรวมโรงเรียน 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนประชานูทิศ กับโรงเรียนวัดหนองสรวง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2483 อาคารเป็นไม้มีมุขตรงกลางขนาด 8.50 x 30 เมตร ชั้นบน 5 ห้องเรียน ชั้นล่าง 5 ห้องเรียน
การก่อสร้างอาคารเรียน ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 โดยขุนอักษร สารสิทธิ์ นายอำเภอหนองฉาง นายโท พิเดช ศึกษาธิการอำเภอหนองฉาง พระครูอุทิศธรรมวินัย (ตุ้ม จินตกสิกรรม) เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ และนายบุญศรี เศรษฐพานิช คหบดีตลาดหนองฉาง เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดหาที่ดิน และ ทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้าง มีผู้บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือในการก่อสร้างประมาณ 4,000 บาท จึงทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงชั้นบนชั้นเดียว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายธวัช แก้วเกษ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ต่อเติมขั้นล่างพร้อมทั้ง จัดทำโต๊ะม้านั่งนักเรียน ในการก่อสร้างอาคารชั้นล่างมี นายคำ เภตรา คหบดีบ้านหนองสรวง ได้บริจาคเงินส่วนตัว จำนวน 2,000 บาท จึงก่อสร้างสำเร็จ รวมแล้วทั้งสองชั้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้นามว่าโรงเรียนประชาบาล 2 (อุทิศพิทยาคาร) ต่อมาได้เปลี่ยนนามใหม่ตามท้องที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบัน คือ “โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)”
               เมื่อมีนักเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงได้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมอีกด้านละ 2 ห้อง ทำชั้นบน และชั้นล่าง รวมเป็นทั้งหมด 14 ห้อง โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2496 ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 1 ห้องเรียน และในปี พ.ศ.2517 ทางราชการได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับในท้องที่ตำบลหนองสรวง ถึงขั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในปีนี้ โรงเรียนจึงเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวนนักเรียน 15 คน และต่อมาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ
               ดังนั้นในปี พ.ศ.2513 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จ. ขนาด 6 X 9 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 120,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2513
               ในปี พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสร้างอาคารเรียนแบบ 008 อีก 1 หลัง ขนาดห้อง 6 X 9 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 228,500 บาท แต่ที่ดินไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง นายพรหม ขวัญสกุล หนองฉาง พร้อมด้วยนายประดิษฐิ์ สุวรรณวิทย์ได้ติดต่อขอที่ดินจาก นายทวาย เศรษฐพานิช นายถวัลย์ วัฒโนภาส นางเสงี่ยม ปาลวัฒน์วิชัย และนายสำราญ ทองวิทยา จำนวน 2 ไร่เศษ สร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนสิงหาคม 2514 ปัจจุบันจำหน่ายและรื้อถอนในปีการศึกษา 2556
               เนื่องจากอาคาร เรียนหลังแรกได้ทำการก่อสร้างมานานปี และสร้างด้วยไม้เนื้ออ่อน จึงชำรุด ผุพังยากแก่การซ่อมแซม ทางโรงเรียนจึงของบประมาณสร้างใหม่แทนหลังเก่า โดยนายเกรียงศักดิ์ สำราญ ขณะดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา อ.หนองฉาง ได้ติดต่อของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในงบประมาณ 2521 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 6 X 9 X 90 เมตร จำนวน 10 ห้องเรียน งบประมาณ 1,171,200 บาท แต่ที่ดินไม่เพียงพอ พระครูอุทานธรรมนิเทศ (แปลง สะอาด) เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติพร้อมด้วยนายทองอิน สุขารมณ์ ครูใหญ่ ได้ติดต่อขอที่ดินจาก นายทวาย เศรษฐพานิช, นายถวัลย์ วัฒโนภาส และนางเสงี่ยม ปาลวัฒน์วิชัย จำนวน 5 ไร่ รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 13 ไร่ 0 งาน 65 ตารางวา อนึ่งที่ดินทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดหนองขุนชาติ แต่ทางวัดได้อนุญาตให้โรงเรียนได้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โรงเรียนนี้จึงอยู่ในความอุปการะของเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติตลอดมา
               อาคารแบบ 017 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน กันยายน 2521 ส่วนชั้นล่างของอาคารได้ต่อเติมเต็มรูปแบบเมื่อปีงบประมาณ 2527 เป็นเงิน 450,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน ป.1 จำนวน 8 ห้อง ป.2 จำนวน 2 ห้อง ป.3 จำนวน 2 ห้อง ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง อนุบาล 2 จำนวน 1 ห้อง และห้องพยาบาล ห้องมุขชั้นล่าง
ในปีงบประมาณ 2527 ทางโรงเรียนยังได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 ขนาด 14 x 32 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 824,000 บาท ปัจจุบัน ใช้เป็นอาคารห้องสมุด
               ในปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 6 x 9 x 45 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,515,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนปฐมวัย 10 ห้องเรียน
               ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 เป็นตึก 3 ชั้น ชั้นละ 6 ห้อง รวม 18 ห้อง งบประมาณก่อสร้าง 6,120,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง อนุบาล 2 จำนวน 2 ห้อง ป.2 จำนวน 6 ห้อง ป.3 จำนวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสื่อปฐมวัย
               ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.106/28 ขนาด 24 x 36 ม. ปัจจุบัน ใช้เป็นอาคารกีฬาและห้องประชุม
               ปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (ตึก 4 ชั้น) ใต้ถุนโล่ง ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน ป.4 - 6 ชั้นละ 7 ห้องเรียน
               ในปี พ.ศ.2543 ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอหนองฉาง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ขอให้คงไว้ซึ่งชื่อเดิม เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)” ตั้งแต่นั้นมา
               ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล (ตอกเข็ม) จำนวน 19,266,000 บาท ผู้รับเหมาได้ตอกเสาเข็มและเทตอม่อ เบิกเงินงวดที่ 1 ไป แล้วทิ้งงาน ในปีงบประมาณ 2557 ของบประมาณเพิ่ม และอนุมัติเพิ่มในปีงบประมาณอีก 5,120,300 บาท เริ่มก่อสร้างต่อโดย หจก.ศัตยาภิรมณ์ ก่อสร้าง (2533) กำหนดแล้วเสร็จ 2 เมษายน 2559
               ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 เป็นจำนวนเงิน 435,000 บาท
               ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งงบประมาณนี้มีความเป็นมาจากชุมชนไทยในนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ได้บริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 1.5 ล้านบาท และประธานมูลนิธิยุวทูตความดี อนุมัติเงินสมทบอีก 1 ล้านบาท รวมเป็นยอดบริจาค 2.5 ล้านบาท ให้โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนที่ถูกน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 แต่งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารเรียบแบบ 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน จึงทำเรื่องของบประมาณจาก สพฐ. สมทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,899,000 บาท สร้างเสร็จและทำพิธีเปิดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 โดยมี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และ อท. เกศณีย์ ผลานุวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉิ่นหยาง ปฏิบัติราชการทางกรมสารนิเทศ ได้ไปร่วมพิธีมอบโดยให้ชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารบัวแก้ววิทยา” สร้างแทนอาคารเรียนแบบ 008 ที่รื้อถอนออกไป ปัจจุบันใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องดนตรี 1 ห้อง ชั้นล่างต่อเติมเป็นห้องผู้บริหาร ห้องธุรการ ห้องประชุม และห้องพัสดุ
               ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวนเงิน 435,000 บาท และ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 เป็นจำนวนเงิน 599,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,034,000 บาท
               ปี 2558 โรงเรียนได้สร้างโรงอาหารให้นักเรียนขนาด กว้าง 16 เมตร ยาว 50 เมตร
  
ผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน ถึง ปัจจุบัน

 
นายธวัช เกษแก้ว 19 เมษายน 2483 ถึง 26 ตุลาคม 2491
นายสุ่น ประสิทธิ์ 13 พฤษภาคม 2492 ถึง 20 มิถุนายน 2494
นายประดิษฐ์ สุวรรณวิทย์ 21 มิถุนายน 2494 ถึง 30 กันยายน 2501
นายทองอิน สุขารมณ์ 1 ตุลาคม 2514 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2525
นายเกรียงศักดิ์ สำราญ 16 เมษายน 2525 ถึง 30 กันยายน 2543
นายบุญกล้า รณรัตน์ 1 พฤศจิกายน 2543 ถึง 30 กันยายน 2555
นายอดุลย์ ทัศนียานนท์ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2560
นายทวีป กีตา 1 ตุลาคม 2560 ถึง 10 พฤษภาคม 2561
นายสมชาย เสมากูล 11 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน

คำขวัญของโรงเรียน

ศึกษาดี มีวินัย

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา สุวิชา ภวํ โหตุ      "ผู้มีปัญญา ความรู้ดี เป็นผู้เจริญ"

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า ชมพู
^