เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อครูชั้น ป.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบังอร ธีระไพโรจน์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์  ภักดี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : นางศุภลักษณ์  เผือกโสภา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : นางรัศม์ชญา  รชฏวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำภา จำปีทอง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : นางวัฒนา  ชื่นดอนกลอย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
สอนวิชา :
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสมลักษณ์  บัวบาน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ  บัวบาน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ชื่อ-นามสกุล : นางมนัส เก่งกสิกรรม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิแจ๊ส วรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา  สะสาร
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหัทยา  วงษ์วิทยา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ชื่อ-นามสกุล : นางพจนารถ สิทธิชัย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรษมน วโรตมะวิชญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : 
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมโอษฐ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภกาญจน์  เหมะ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา : 
^