เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อครูชั้น ป.6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลจันทร์ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ, 
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกร แดงสิงห์ 
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาไทย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สิทธิชัย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์, การบริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติกาญจน์  บัวตูม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี แย้มพุ่ม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : ประถมศึกษา, การบริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพการัง บุญล้อม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวากร  อินเล็ก
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลลภา วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี, การบริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวจี อินเล็ก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : 
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญรักษา  ราสี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท, ปริญญาเอก
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน, 
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคีญาพัฒน์ เหล่าแช่ม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรินดา เสลา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ, การบริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
^