เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6/1
1 13149 เด็กหญิง พิชชาพร ประสิทธิการ
2 13415 เด็กชาย มงคล รู้อยู่
3 13421 เด็กหญิง ฐนิดา กสิการ
4 13425 เด็กหญิง ภิญญดา โทนทอง
5 13443 เด็กชาย ธนาดุล ทวีวัฒน์
6 13462 เด็กหญิง วันวิสา วิทยารัตน์
7 13468 เด็กหญิง มริสรา ประสิทธิเขตกิจ
8 13470 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ธรรมโชติ
9 13471 เด็กหญิง ตรีชฎา รงค์ทอง
10 13475 เด็กชาย ธนภูมิ ปรีชาจารย์
11 13479 เด็กชาย กฤษณพงษ์ กลัดเฟื่อง
12 13480 เด็กชาย ภควัชร สุวาท
13 13482 เด็กชาย ฐิติกร จงเกษกรณ์
14 13488 เด็กหญิง อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
15 13491 เด็กหญิง พศิกา กุลพรศักดิ์
16 13537 เด็กหญิง พลอยนภัตร สมรูป
17 13538 เด็กหญิง กัลยา อรุณ
18 13550 เด็กชาย สิทธิพล ทัศจันทร์
19 13578 เด็กชาย ประสิทธิ์พร ยงเขตรกิจ
20 13580 เด็กชาย สรพัศ ถึงทัพ
21 13589 เด็กหญิง ธมลวรรณ ดีพรม
22 13597 เด็กหญิง ภัชภิชา วัฒนเกษกรณ์
23 13601 เด็กหญิง อินทิรา รูปปัทม์
24 13632 เด็กหญิง ทรัพย์ศิริ คำอิ่ม
25 13634 เด็กหญิง อภิชญา มาหัวเขา
26 13636 เด็กหญิง อภิชญา ทองหล้า
27 14116 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ คงเขียว
28 14123 เด็กชาย นัทพงษ์ เตียระวานิชย์
29 14130 เด็กชาย วิชญะ เหล่ากสิการ
30 14560 เด็กหญิง นวพร จักร์ทอง
31 14562 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สวัสดี
32 14582 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ เผ่าคง
33 14591 เด็กหญิง วิยดา อุ่นผาง
34 14600 เด็กหญิง นวภรณ์ นาคภู่
35 14603 ^